Joomla

Tắt chức năng show_image_in_imgtag.php trong VirtueMart Joomla

Trong Joomla, khi cài đặt VirtueMart thì mặc định luôn bật chức năng show_image_in_imgtag.php , để tắt chức năng này bạn làm như  sau: Sửa...

Recent Articles

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

spot_img