Tắt chức năng show_image_in_imgtag.php trong VirtueMart Joomla

Trong Joomla, khi cài đặt VirtueMart thì mặc định luôn bật chức năng show_image_in_imgtag.php , để tắt chức năng này bạn làm như  sau:

Sửa 2 file ps_product.php & shop.browse.php dưới đây:
(chữ màu đỏ là active, chữ màu xám là comment)

1. ps_product.php
trong thư mục /administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_product.php

//$url = $mosConfig_live_site.”/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=”.urlencode($image).”&newxsize=”.PSHOP_IMG_WIDTH.”&newysize=”.PSHOP_IMG_HEIGHT.”&fileout=”;

$url = $mosConfig_live_site.”/components/com_virtuemart/shop_image/product/”.$image.””;

 

2.  shop.browse.php

Trong thư mục /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.browse.php

//$product_thumb_image = $mosConfig_live_site.”/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=”.urlencode($product_thumb_image).”&newxsize=”.PSHOP_IMG_WIDTH.”&newysize=”.PSHOP_IMG_HEIGHT.”&fileout=”;

$product_thumb_image = $mosConfig_live_site.”/components/com_virtuemart/shop_image/product/”.$image.””;

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox